Menu

Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

„Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem,

Każdy ma czas swój i por ę.

Niech to dla ciebie będzie drogowskazem:

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem”

  

PODSTAWA PRAWNA

 

Koncepcję pracy  przedszkola opracowano na podstawie:

- Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru

  pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

-  Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa

   Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),

- Statutu Przedszkola.

  

O NASZYM PRZEDSZKOLU

 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie położone jest pośród drzew w zabytkowej części Starego Miasta w sąsiedztwie parku i w pobliżu kanału  rzeki Iny. Budynek  został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb  w zakresie prowadzenia edukacji przedszkolnej. Wyposażony w nowe sprzęty, monitoring, i dostęp do Internetu w każdej z sal i pomieszczeń biurowych.

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy poprzez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się  kochane, akceptowane i szczęśliwe. Nieustannie pracujemy nad tworzeniem przedszkola, w którym współpraca pomiędzy nauczycielami i rodzicami opiera się na dobrych kontaktach i dobrej komunikacji. Mamy wypracowaną koncepcję pracy opartą na Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole.  Szczególnym elementem koncepcji jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, która kieruje się zasadą: każde dziecko jest inne, posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”, ma swoje mocne i słabe strony, wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne, każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać. Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez wyrównywanie i kompensowanie braków oraz opóźnień w rozwoju, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

         Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 5 grup, w tym jedna integracyjna. Pod Przedszkole podlegają również oddziały, mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, w których dzieci odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie  przedszkolne; ich liczba uzależniona jest od realnych potrzeb.

 Przedszkole zatrudnia 17 nauczycieli w tym dyrektor , pedagog specjalny, logopedzi, a także  rehabilitanta – masażystę, psychologa oraz  pracowników administracji i obsługi.

 

MISJA

Wiek XXI cechuje ogromne tempo zmian. Edukacja musi za nimi nadążyć. Zgodnie ze standardami światowymi i europejskimi sformułowanymi w licznych dokumentach międzynarodowych dotyczących praw człowieka, kluczowe miejsce w naszej edukacji zajmuje kwestia edukacji , jako podstawowego prawa człowieka bez względu na to jaki  potencjał rozwojowy sobą reprezentuje. To wymaga ciągłego doskonalenia nauczycieli, bo tylko mądrzy, dobrze przygotowani nauczyciele, stale pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności będą mogli przygotować dzieci do sprostania wyzwaniom szkolnym i  do startu w dorosłe życie. Dlatego, działając w imię  dobra naszego małego klienta wspomagamy jego rozwój  poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

 

WIZJA

      

   Chcemy, aby nasze przedszkole miało utrwaloną pozycję w środowisku:

W sferze organizacji i zarządzania zależy nam, aby

 • kadra pedagogiczna wspomagając rozwój dzieci zgodnie z ich indywidualnym potencjałem, wykorzystywała nowatorskie metody pracy z dziećmi, nieustająco dbając o własny rozwój, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji,
 • wszyscy pracownicy przedszkola mieli świadomość współuczestnictwa w procesie wychowania i rozumieli znaczenie postaw naszych wychowanków,
 • rodzice naszych wychowanków mieli poczucie współuczestniczenia we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola i organizacja pracy przedszkola odpowiadała ich potrzebom,
 • relacje między organami przedszkola były oparte na zasadzie partnerstwa, zaufania, współodpowiedzialności i współpracy.

W sferze współpracy z instytucjami dążymy do:

 • promowania przedszkola i jego osiągnięć w lokalnym środowisku edukacyjnym, poczynając od środowiska akademickiego poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli innych placówek( upowszechnianie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi), po współpracę z administracją rządową i samorządową w organizowaniu konferencji i szkoleń,
 • organizacji i uczestnictwa w międzyprzedszkolnych konkursach o charakterze lokalnym, ogólnopolskim,
 • współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny,
 • prowadzenie konsultacji diagnostycznych i terapeutycznych dla naszych wychowanków,
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie pedagogizacji rodziców poprzez ich uczestnictwo w spotkaniach z psychologiem, lekarzem i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

 

Chcemy, aby nasi absolwenci osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

W sferze kształtowania postaw

 • znali samych siebie- własne możliwości, swoją wartość, indywidualne uzdolnienia,
 • nabyli umiejętności oceniania siebie i innych bez krytykanctwa, lubili siebie i innych,
 • wierzyli w siebie- umieli pokonywać trudne sytuacje,
 • potrafili nazywać uczucia towarzyszące im w różnych sytuacjach oraz nabyli umiejętność radzenia sobie z uczuciami negatywnymi, rozumieli uczucia innych,
 • byli swobodni w relacjach z dorosłymi, umieli bronić własnych racji i słuchać innych,
 • mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem, byli wrażliwi i tolerancyjni
 • umieli współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

W sferze poznawczej

 • umieli myśleć- działać twórczo, a nie odtwórczo i czerpać radość z tworzenia,
 • odkrywali zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym i technicznym,
 • polubili samodzielne poszukiwanie informacji, ich gromadzenie i prezentację,
 • umieli analizować i syntetyzować, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę,
 • lubili samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać
 • potrafili wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną i mimiczną.

 

I na co dzień dążymy do doskonalenia własnego ( instytucji) :

 

 • podnosząc jakość pracy przedszkola we wszystkich sferach jego funkcjonowania, z wykorzystaniem różnych narzędzi ewaluacyjnych.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

 • 5 sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci, zabawki  i pomoce dydaktyczne,
 • salę gimnastyczną z pianinem i odpowiednim sprzętem do zajęć ruchowych( kształtki rehabilitacyjne),
 • gabinet logopedyczny,
 • szatnię dla dzieci,
 • ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia do zabaw,
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne,
 • dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych podopiecznych zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

 

 

 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • Integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym.
 •  Diagnozowanie potrzeb specjalnych każdego dziecka.
 • Wspieranie każdego dziecka we wszystkich sferach rozwojowych (poznawczej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej) z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 •  Kreowanie sytuacji dających możliwość twórczego rozwoju dziecka poprzez różnorodną działalność- stymulowanie rozwoju oraz przygotowanie do przyszłego, samodzielnego włączenia się w życie społeczne.
 • Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów- kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Integrowanie z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym- humanizacja edukacji.
 • Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu  wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabywania wiary we własne możliwości.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania swoich emocji.  
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru( dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność). 
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka zdrowego, zaradnego  i  optymistycznego człowieka.
 • Efektywne angażowanie rodziców w  realizację zadań określonych w koncepcji.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.                            

 

Powyższe cele realizujemy poprzez wybrane i opracowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, zgodne z nową podstawą programową :

 • Program  Edukacji Przedszkolnej: „Nasze Przedszkole” Wyd. Mac”,
 • Program  Edukacji Przedszkolnej: „Szkoła tuż ,tuż” Wyd. Mac”.
 • Ogólnopolski program : „Optymistyczne Przedszkole”.
 • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy „Klanza”,
 • Elementy metody „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
 • Elementy Metody Knilla,
 • Elementy metody Gimnastyka mózgu P. Denissona,
 • Elementy Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz,
 • Bajkoterapia
 • Relaksacja

 

 

Programy własne:

 • Program adaptacyjny: “Jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat”,
 • Indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 

STANDARDY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

 

 • Nauczyciele są moderatorami przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej dzieciom wszechstronną stymulację rozwoju.
 • Nauczyciele wspierają dzieci w rozwoju samodzielności w szerokim rozumieniu tego pojęcia ( samodzielności społecznej, komunikacyjnej, myślenia, własnego rozwoju, oceniania działania własnego i innych, samodzielności ruchowej i funkcjonalnej w najbliższym otoczeniu.
 • Nauczyciele wspierają rozwój emocjonalny dzieci poprzez budowanie poczucia wartości osobistej wychowanków, nazywanie uczuć towarzyszących danym sytuacjom i umiejętności radzenia sobie z uczuciami negatywnymi, uczenie dzieci mówienia o uczuciach w celu rozwiązywania konfliktów i współodczuwania innych ludzi.
 • Nauczyciele stosują indywidualizację wspierania rozwoju dzieci, opartą o rzetelną diagnozę we wszystkich sferach rozwojowych i indywidualne programy stymulująco- korekcyjno- terapeutyczne.
 • Nauczyciele poprzez własny wzorzec i działania wychowawcze kształtują postawy otwartości na innych, tolerancji, współpracy, odpowiedzialności poprzez samodzielność wyborów, szacunku dla siebie i innych.
 • Nauczyciele wykorzystują sztukę nie tylko do celów rozwijania wrażliwości estetycznej, ale staje się ona narzędziem do rozwoju ruchowego, umysłowego, kulturalnego, emocjonalnego, higieny układu nerwowego, o do aktu tworzenia poprzez samodzielne działania.
 • Nauczyciele tworzą dzieciom warunki do samodzielnych obserwacji, doświadczania, odkrywania zależności w świecie przyrody i techniki, samodzielnego formułowania wniosków i poszukiwania odpowiedzi na rodzące się pytania.
 • Nauczyciele dbają o zapewnienie dzieciom dostępu do źródeł informacji w celu samodzielnego ich wyboru.
 • Nauczyciele zapewniają dzieciom możliwość autoprezentacji w szerokim rozumieniu tego pojęcia.
 • Nauczyciele dbają o rozwój fizyczny dziecinie tylko w celu nabywania przez nie sprawności ruchowej, ale również w celu rozwoju umysłowego oraz kształtowania świadomości zdrowotnej.

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA

 

 • przedszkole umiejętnie pozyskuje rodziców do partnerskiej współpracy,
 • przedszkole ma jasno sprecyzowane formy współpracy z rodzicami,
 • rodzice na bieżąco są informowani o działalności przedszkola,
 • budowana jest prawidłowa relacja pomiędzy wszystkimi podmiotami triady, jakimi są:

dziecko- rodzic- nauczyciel.

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.

 

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo- dydaktyczne ( wg potrzeb  i oczekiwań rodziców),
 • kąciki dla rodziców i strona internetowa przedszkola- dostarczanie rodzicom wiadomości z życia przedszkola, zamieszczanie artykułów w ramach pedagogizacji rodziców, zadań wychowawczo -dydaktycznych danego oddziału,
 • zajęcia otwarte,
 • organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań ze specjalistami,
 • zajęcia adaptacyjne,
 • organizacja uroczystości, konkursów, inscenizacji,
 • włączanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI LOKALNYMI

          W  pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest również współpraca z instytucjami na terenie miasta. Ma ona na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Współpracujemy z:

 • Urzędem Miasta;
 • Komendą Powiatową Policji;
 • Powiatową Strażą Pożarną;
 • Strażą Miejską,
 • Starostwem Powiatowym,
 • PCK,
 • ZHP,
 • Książnicą Stargardzką,
 • Młodzieżowym Domem Kultury;
 • Stargardzkim Centrum Kultury;
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 • Urzędem Pracy,
 • Biurem usług pedagogicznych INDEKS,
 • Muzeum Stargardzkim;
 • Przedszkolami w Stargardzie,
 • Zespołem Szkół Specjalnych oraz Szkołą Podstawową nr 5 ;
 • Integracyjną Szkołą Podstawową nr 2,
 • Szkołą Muzyczną,
 • Filharmonią w Szczecinie,
 • Schroniskiem dla zwierząt,
 • Domem Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
 • Kolegiatą pod wezwaniem NMP

 

DZIAŁANIA   PROMOCYJNE

obejmują:

 •  folder przedszkola,
 •  logo przedszkola, papier firmowy
 •  banery reklamowe w czasie naboru dzieci i festynu,
 • występy i przedstawienia dzieci na forum miejskim;
 • uczestnictwo w konkursach lokalnych i ogólnopolskich,
 • dbałość o dobra opinię placówki w środowisku lokalnym;
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie kroniki przedszkolnej;
 • prowadzenie strony internetowej – adres: www.pm1stargard.edupage.org
 • organizacja konkursów, uroczystości przedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci;
 • zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej;
 • prezentacja działań w lokalnych mediach;
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

DALSZA  PRACA NAD KONCEPCJĄ

           Zmiany w koncepcji mogą być nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Rodzice zapoznają się z koncepcją na corocznym zebraniu ogólnym oraz  jej treść upubliczniona jest na stronie internetowej przedszkola.

Wiadomości

Kontakt


 • Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim, ul. Spichrzowa 6
 • (91) 577 10 87

Galeria zdjęć